High10 1/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 11-12 มกราคม 2562
ณ โรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express