High10 10/62 ค่ายทัศนศึกษาและค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
วันที่ 28-31 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express