High10 11/62 ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 4
วันที่ 6-8 เมษายน 2562
ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express