High10 12/62 ค่ายคิดบวก
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express