High10 17/62 ค่ายวิทยาศาสตร์หรรษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express