High10 19/62
สำหรับนักเรียน
โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express