High10 2/62 ค่ายบูรณาการ
สำหรับนักเรียนโครงการ SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 มกราคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express