High10 21/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express
ภาพกิจกรรม