High10 22/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express