High10 3/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 20 มกราคม 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express