High10 4/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคปกติ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express
ภาพกิจกรรม