High10 5/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express