High10 6/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express
ภาพกิจกรรม