High10 7/62 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express