High10 8/62 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express
ภาพกิจกรรม