High10 9/62 ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 18-21 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express