High10 1/63 ค่ายอัจริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 17-18 มกราคม 2563
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่