High10 10/63 ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
จัดโดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสถาบัน HIGH10