High10 11/63 ค่ายโครงการวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียน พสวท. ชั้น ม.5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 3-8 ธันวาคม 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสถาบัน HIGH10