High10 12/63 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จัดโดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสถาบัน HIGH10