High10 4/63 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน รุ่นที่ 42
สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1
วันที่ 7 มีนาคม 2563
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน HIGH10