High10 5/63 ค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วัันที่ 28 กรกฎาคม 2563
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ
ภาพกิจกรรม