High10 6/63 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
สำหรับนักเรียนเทศบาลตำบลนางเนิ้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สอนโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ