High10 9/63 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน (Career Camp)
สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรม Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และทีมงานการันตีด้วยรางวัลการสอน 7 รางวัล ทั้ง Offline และ Online