กิจกรรมทดลองเรียน High 10 for kids หลักสูตรพัฒนาและสร้างเด็กให้เป็นเลิศ
สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10
ภาพกิจกรรม