ประมวลภาพ High 10 ActiveLearning

High10 ActiveLearning รุ่นที่ 29


สำหรับคณาจารย์ สาขาวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น้าน และคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดน่าน
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 ActiveLearning รุ่นที่ 28


สำหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ 10 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 ActiveLearning รุ่นที่ 25


สำหรับคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
ณ ชมดาวรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10