ประมวลภาพ High 10 TeamBuilding

High10 TeamBuilding 12 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 12


สำหรับบุคลากรโครงการ PHPT คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 5 กันยายน 2562
ณ โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 TeamBuilding 11 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 11


สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 TeamBuilding 10 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 10


สำหรับบุคลากร ในเครือ BSP จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 TeamBuilding 9 การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ รุ่นที่ 9
(Team Building and Service Mind)


สำหรับอาจารย์ และบุคลการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 TeamBuilding 8 เสริมสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ และมีสุข รุ่นที่ 8


สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพัทลุง
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10