High10 TeamBuilding 10 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 10
สำหรับบุคลากร ในเครือ BSP จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10