High10 TeamBuilding 11 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 11
สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10