ประมวลภาพ High 10 Camps more samples...

High10 12/63 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวิเชียรชม


สำหรับนักเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
โรงเรียนวิเชียรชม
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จัดโดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสถาบัน HIGH10

High10 11/63 ค่ายโครงการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช


สำหรับนักเรียน พสวท. ชั้น ม.5
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 3-8 ธันวาคม 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสถาบัน HIGH10

High10 10/63 ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่
จัดโดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสถาบัน HIGH10

High10 9/63 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน (Career Camp)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา


สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรม Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และทีมงานการันตีด้วยรางวัลการสอน 7 รางวัล ทั้ง Offline และ Online

High10 8/63 ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
 


สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้น ม.1-3
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563
ณ รัศมีแคมป์ แอนด์รีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และทีมงานการันตีด้วยรางวัลการสอน 7 รางวัล ทั้ง Offline และ Online

High10 7/63 ค่ายคิดบวก รุ่นที่ 13 (ออนไลน์)
 


สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 5 กันยายน 2563
โดย ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และทีมงานการันตีด้วยรางวัลการสอน 7 รางวัล ทั้ง Offline และ Online

High10 6/63 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


สำหรับนักเรียนเทศบาลตำบลนางเนิ้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สอนโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ

High10 5/63 ค่ายคณิตศาสตร์ออนไลน์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลสงขลา


สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วัันที่ 28 กรกฎาคม 2563
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ

High10 4/63 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน รุ่นที่ 42
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1
วันที่ 7 มีนาคม 2563
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน HIGH10

High10 1/63 ค่ายอัจริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 17-18 มกราคม 2563
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
โดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

High10 22/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา


สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

High10 21/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา


สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

High10 20/62 ค่ายเสริมสร้างทักษะความคิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 19/62
โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานีสำหรับนักเรียน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 17/62 ค่ายวิทยาศาสตร์หรรษา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 12/62 ค่ายคิดบวก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 11/62 ค่ายค้นฝันสานความสำเร็จ รุ่นที่ 4
ค่ายสำหรับน้อง ๆ อายุ 10-18 ปีสำหรับน้อง ๆ อายุ 10-18 ปี
วันที่ 6-8 เมษายน 2562
ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 10/62 ค่ายทัศนศึกษาและค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์


สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
วันที่ 28-31 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 9/62 ค่ายเสริมประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกกว้าง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง


สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 18-21 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 8/62 ค่ายส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม
โรงเรียนจอมทองสำหรับนักเรียน โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 7/62 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนนครสวรรค์


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนครสวรรค์
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 6/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 5/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี


สำหรับนักเรียน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 4/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 3/62 ค่ายค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 20 มกราคม 2562
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 2/62 ค่ายบูรณาการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช


สำหรับนักเรียนโครงการ SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
วันที่ 17-18 มกราคม 2562
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express

Hi10 Camp 1/62 ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 11-12 มกราคม 2562
ณ โรงแรมบอสโซเทล เชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน Math Express