หลักสูตร High 10 for Kidsเป้าหมายการเรียนรู้ :

“สื่อสารเก่ง สำเร็จได้ คิดเป็น เน้น EQ” โดยพัฒนาผู้เรียนผ่าน 20 ทักษะ และ EQ 10 ด้าน
  1. ทักษะการสื่อสาร เน้น 8 ทักษะ คือ การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน, การสื่อสารด้วยภาพ, การสืบค้นข้อมูล, การใช้ตัวเลข และ การนำเสนอ
  2. ทักษะเพื่อความสำเร็จ เน้น 6 ทักษะ คือ ความหลงใหล (Passion), แนวคิดเพื่อความสำเร็จ, การทำงานเป็นทีม, ความรู้ทางการเงิน, การตั้งเป้าหมาย และ การวางแผน
  3. ทักษะการคิด เน้น 6 ทักษะ คือ การคิดเชิงวิพากย์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การคิดเชิงนวัตกรรม, การคิดบวก, การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
  4. EQ เน้น 10 ด้าน คือ ความสัมพันธ์, การจินตนาการ, การทบทวนตนเอง, การพูดสื่อสารกับตนเอง (Self Talk), การขอบคุณ, การให้อภัย, การยืดหยุ่น, การซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบ และ จิตสาธารณะ

Learning Goals (CAT-E Goals) :

  1. Communication Skills : Speaking, Reading, Writing, Communication with Pictures, Information Searching, Using Numbers, and Presentation
  2. Achievement Skills : Passion, Success Mindsets, Teamwork, Money Literacy, Goal Setting, and Planning
  3. Thinking Skills : Critical Thinking, Creative Thinking, Innovative Thinking, Positive Thinking, Problem Solving, and Decision Making)
  4. EQ : Relationship, Visualization, Self Review, Self Talk, Gratitude, Forgiveness, Flexibility, Honesty, Responsibility, and Public Mind)

>> ทดลองเรียนฟรี <<

โทร.นัดทดลองเรียนที่ Office: 061-803-8883, 084-608-5461
ประมวลภาพ High 10 For Kids

ภาพบรรยากาศทดลองเรียนและภาพการเรียนรู้ คอร์ส H102 การจินตนาการ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

ภาพบรรยากาศทดลองเรียนและภาพการเรียนรู้ คอร์ส H102 การจินตนาการ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 21 - 22 กันยายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

ภาพบรรยากาศทดลองเรียนและภาพการเรียนรู้ คอร์ส H102 การจินตนาการ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

ภาพบรรยากาศทดลองเรียนและภาพการเรียนรู้ คอร์ส H102 การจินตนาการ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

ภาพบรรยากาศการเรียนวันแรก High 10 for kids หลักสูตรพัฒนาและสร้างเด็กให้เป็นเลิศ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

กิจกรรมทดลองเรียน High 10 for kids หลักสูตรพัฒนาและสร้างเด็กให้เป็นเลิศ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

กิจกรรมทดลองเรียน High 10 for kids หลักสูตรพัฒนาและสร้างเด็กให้เป็นเลิศ


สำหรับเด็ก 5 - 10 ปี
วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอุทธยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 2 โซน C บริเวณ Kiddy Land
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

กิจกรรมทดลองเรียน หลักสูตร High 10 for kids