High10

ประมวลภาพ High 10 Training

High10 NLP Practitioner คอร์สพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว


วันที่ 18 กันยายน 2564
สอนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สอนโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ

High10 R.I.C.H. Learning เพื่อสร้างสุขให้ทุกคน" รุ่นที่ 13


วันที่ 13 กันยายน 2564
สอนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สอนโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) วิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ

High10 TeamBuilding 4/62 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข


สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 TeamBuilding 3/62 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 10


สำหรับบุคลากร ในเครือ BSP จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 Training 2/62 การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ
(Team Building and Service Mind)


สำหรับอาจารย์ และบุคลการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 Training 1/62 เสริมสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ และมีสุข


สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพัทลุง
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10