High10

สำหรับผู้ใหญ่

ประมวลภาพ High 10 Training

High10 TeamBuilding 4/62 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข


สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 TeamBuilding 3/62 สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข รุ่นที่ 10


สำหรับบุคลากร ในเครือ BSP จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จังหวัดสุราษฎ์ธานี
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 Training 2/62 การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ
(Team Building and Service Mind)


สำหรับอาจารย์ และบุคลการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10

High10 Training 1/62 เสริมสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ และมีสุข


สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพัทลุง
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน High 10